Viktig info om dekkreturordningen

Fra 1. September 2012 er det etablert ny avtale med nye retningslinjer for innsamling og behandling av kasserte dekk. Avtalen bygger på Norsk Dekkretur AS sin avtale med Miljøverndepartementet og tilfredsstiller Avfallsforskriftens kapittel 5, innsamling og gjenvinning av kasserte dekk, fastsatt 01.07.2007. Dekkreturordningen finansieres gjennom miljøgebyr på nye dekk og er i prinsippet gratis for dekkforhandlere.

Det er tilkommet flere nye krav og retningslinjer i den nye avtalen. Blant annet skal det avkreves et gebyr på kr. 30.- dersom dekk leveres med felg via Ragn Sells AS sitt retursystem. Nocas AS vil derimot fortsette sitt tilbud om gratis mottak av dekk på felg.

Den viktigste innskjerpingen i krav til levering av dekk, er at alle dekk skal være frie for forurensning. Det vil si at det ikke skal være påført olje eller andre kjemikalier. Det må ikke være innblandet jord, stein, grus eller metaller som kan gjøre skade på produksjonsutstyr ved behandlingsanlegget. Kasserte dekk bør derfor lagres på fast dekke eller i container. Dekk må lagres adskilt fra annet avfall, slik at det ikke forurenses. Og det bør helst lagres slik at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende, for å hindre innblanding av annet avfall.

Det er nå kun ordinære dekk som kan innleveres i dekkreturordningen. Dette betyr at vi ikke lenger kan ta imot eksempelvis kasserte belter til beltegående maskiner, transportbånd av gummi, husker og lekeapparater laget av bildekk med kjetting, eller andre gummiprodukter. Det er heretter kun ordinære dekk som aksepteres i returordningen.

Det vil være dere som kunde og avsender som står ansvarlig for hva dere leverer, og vi må fakturere alle avvik som registreres ved mottak vårt anlegg. Det betyr at om det registreres avfall eller forurensning i leveransen, vil dette rapporteres tilbake til kunden og faktureres etter faktiske kostnader for å utsortere og fjerne avfall eller forurensning. Det samme gjelder mottak av nevnte maskinbelter, husker og lekeapparater, transportbånd, og lignende.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål omkring dekkreturordningen.

1/9 - 2012